Aansprakelijkheidsclausule CWB

De aansprakelijkheid van CWB, Care for Well Being, op basis van deze rondgang en dit rapport is uiteraard beperkt tot de informatie en gegevens die de klant aan CWB, Care for Well Being, ter beschikking stelt.

Indien de klant bepaalde gegevens of informatie achterhoudt of nalaat mee te delen of foutieve informatie meedeelt, dan is de klant en de klant alleen verantwoordelijk voor de onvolledige adviezen en eventuele schade die hieruit zouden voortvloeien.

Bijgevolg geldt dat: de gegevens waarvan geen melding wordt gemaakt in het rapport van CWB, Care for Well Being, worden geacht niet te zijn meegedeeld aan CWB, Care for Well Being.

Voorts is het advies/rapport van CWB, Care for Well Being, slechts een momentopname en gebaseerd op de situatie zoals deze bestond bij het bedrijfsbezoek of de rondgang en op de Covid 19-reglementering zoals op dat ogenblik van toepassing.

Dit betekent onder meer dat CWB, Care for Well Being, niet gehouden kan zijn voor toekomstige wijzigingen in de bedrijfsvoering die op het moment van het bedrijfsbezoek nog niet gekend waren en/of waarvan CWB, Care for Well Being, bij het opstellen van haar advies/rapport niet op de hoogte was. Eventuele wijzigingen die doorgevoerd worden tussen de datum van het bedrijfsbezoek en het geven van een advies/opstellen en overmaken van een rapport dienen schriftelijk gecommuniceerd te worden, bij gebreke waarvan ze geacht worden niet te zijn medegedeeld aan CWB, Care for Well Being.

Ook houdt dit in dat CWB, Care for Well Being, niet gehouden is door toekomstige wijzigingen in de Covid 19-reglementering.

De adviezen/rapporten van CWB, Care for Well Being, ontslaan de klant geenszins van zijn plicht om actief en permanent risico’s op te sporen en te remediëren.

Van de adviezen die CWB, Care for Well Being, lanceert op basis van de rondgang in het bedrijf dient telkens in concreto door de bedrijfsleiding te worden nagegaan, in hoeverre de voorgestelde maatregelen geïntegreerd kunnen worden in het bedrijf en een passende en afdoende oplossing kunnen bieden. CWB, Care for Well Being, kan de bedrijfsleiding desgevallend bijstaan in de concrete uitwerking van haar adviezen, doch op basis van het bedrijfsbezoek alleen kan zij niet aansprakelijk gehouden worden voor enige concrete implementatie of toepassing in de praktijk waarvoor zij niet specifiek beopdracht werd of waarover zij niet de supervisie heeft gehad.

Het spreekt voor zich dat CWB, Care for Well Being, niet gehouden kan zijn voor de niet-implementatie of opvolging van haar adviezen/voorstellen tot verbetering/… in de bedrijfsvoering.