Reglement tijdelijk camperterrein Bronsbosstraat

Art. 1
Dit reglement bepaalt de rechten en plichten omtrent het gebruik van het tijdelijk camperterrein Bronsbosstraat. Het wordt bekendgemaakt conform art. 286 -287 DLB en treedt in werking op 1 juni 2021 en neemt een einde op 31 augustus 2021.
Art. 2
Reservatie van een camperplaats is niet mogelijk. De kampeerders dienen zich enkel bij aankomst, en onmiddellijk na ingebruikname van een vrije camperplaats, online te registreren via de website visitgenk.be/campers.
Art. 3
§1. De 20 aanwezige camperplaatsen zijn duidelijk afgebakend en zijn uitsluitend bedoeld voor het gratis stationeren van campers (geen caravans en/of tenten) voor een eenmalige onafgebroken verblijfsduur van max. 48 uur. Er kan geen permanente bewoning ingericht worden.
§2. Er wordt slechts één camper per standplaats toegestaan.
§3. Indien alle plaatsen ingenomen zijn, verwijzen wij door naar de nabijgelegen camperterreinen. Het is verboden zich op een andere plaats dan een voorziene standplaats te stationeren.
Art. 4
§1. De gebruikers van het camperterrein stallen hun voertuig correct op de daartoe voorziene plaatsen. Evacuatiewegen moeten te allen tijde vrijgehouden worden.
§2. Er mogen geen extra constructies (tenten, zeilen, antennes, ...) opgesteld worden behalve deze behorend tot de uitrusting van de camper zelf. Aan de installaties of bomen van het terrein mogen ook geen waslijnen opgehangen worden.
Art. 5
Het is de gebruikers van het camperterrein niet toegestaan het perceel te verhuren of ter beschikking te stellen van derden.
Art. 6
Bij bijzondere aangelegenheden of ingeval van onderhoudswerken kan de stad de toegang tot het camperterrein verbieden en/of het terrein ontruimen.
Art. 7
Andere dan noodherstellingen aan motorvoertuigen zijn op het camperterrein niet toegelaten. Het camperterrein mag door eventuele noodherstellingen op geen enkele manier bevuild worden.
Art. 8
Het wassen van een camper is verboden op het camperterrein. Het reinigen van de voorruit en de zijruiten van de bestuurderscabine is wel toegelaten.
Art. 9
Het gebruikte terrein dient steeds proper en vrij van afval achtergelaten te worden. Het is verboden om alle afval dat van gebruikers en niet-gebruikers van het camperterrein afkomstig is, evenals grof huisvuil te deponeren op of naast het terrein. Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet vrij onder de camper wegvloeien. Ter hoogte van het nabijgelegen permanente camperterrein (adres: parking, Kattevennen 15) kan:
• huishoudelijk afval in de daartoe voorziene containers gedeponeerd
worden;
• afvalwater op de daartoe voorziene lozingsplaats geloosd worden.

Art. 10
De gebruikers van het camperterrein zijn rechtmatige eigenaar of huurder van hun camper. Het aantal bewoners van de camper mag niet hoger liggen dan het aantal slaapplaatsen voorzien in de camper (bijkomende slaapgelegenheden zijn niet toegelaten).
Art. 11
Gebruikers van het camperterrein dienen andere gebruikers van het camperterrein alsook planten en dieren in de omgeving te respecteren. Vandalisme, agressiviteit, provocerend en/of aanstootgevend gedrag en nachtlawaai worden niet geduld. Radio’s en andere apparatuur mogen slechts gebruikt worden op een wijze, die niet storend is voor andere gebruikers van het camperterrein. Tussen 22u00 en 7u00 dient de nachtrust te worden gerespecteerd. De veiligheid van de andere gebruikers van het camperterrein mag op geen enkele wijze en door middel van geen enkel voorwerp dan ook in het gedrang gebracht worden.
Art. 12
Het gebruik van een barbecue is verboden, alsook het maken van open vuren of het afsteken van vuurwerk in en rond het camperterrein.
Art. 13
De stad is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen aan persoonlijke goederen van de gebruikers van het camperterrein.
Art. 14
Elke schade aan de omgeving moet onmiddellijk aan Stad Genk gemeld worden en kan aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding gelijkwaardig aan de herstellings- en/of vervangingskosten. Moedwillig veroorzaakte schade kan de onmiddellijke weigering van toegang/verwijdering op het camperterrein tot gevolg hebben.
Art. 15
Het aankopen, verkopen en uitdelen van goederen op het camperterrein is verboden.
Art. 16
Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gaan en de eigenaars van de dieren instaan voor het opruimen van de uitwerpselen. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden op het camperterrein. De eigenaars van de huisdieren blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor hun huisdieren.
Art. 17
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen en verordeningen geen andere straffen voorzien, kunnen inbreuken op dit reglement, gepleegd door personen vanaf 16 jaar of door rechtspersonen, gesanctioneerd worden met een gemeentelijke administratieve sanctie, zijnde een administratieve geldboete.
Art. 18
Een afschrift van dit reglement wordt conform art. 119 Nieuwe Gemeentewet overgemaakt aan de Bestendige Deputatie, de griffi e van de politierechtbank en de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.